top of page

Algemene Voorwaarden

Laatste update: 9 mei 2022

Identiteit bedrijf

Mended VOF is ingeschreven bij de KvK onder nummer 81810504. Het postadres is Detmoldstraat 84-2, 3523 GH te Utrecht. Het bezoekadres is Kanaalweg 84A, 3533 HG te Utrecht. 

 

Neem contact op via info@mendedwear.com.

Definities

 

 

 • De Klant: de persoon die de Overeenkomst aangaat met Mended. Dat houdt in: onze diensten online besteld en daarvoor betaalt.

 

 • Het Product: het kledingstuk - of de kledingstukken - van de Klant dat hij of zij wil laten repareren. 

 

 • De Diensten: de vermaak- of reparatiewerkzaamheden in het breedste zin van het woord, die Mended (zelf en/of via derde partijen) aanbiedt aan de Klant.

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van Mended.

 

Deze Algemene voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst die tussen u persoonlijk is gesloten met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Mended-website en elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, daaraan is gekoppeld of anderszins is verbonden.

 

U stemt ermee in dat u door het bezoeken van de website - inclusief het gebruikmaken van onze diensten - al deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met al deze Algemene Voorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de site en service te gebruiken.

 

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen.

 

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene Voorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene Algemene Voorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Algemene Voorwaarden zijn geplaatst.

 

Overeenkomst en uitvoering

 

 • De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de opdracht van de Klant door Mended en nadat de betalingsverplichtingen door de Klant zijn voldaan. 

 

 • Mended is gerechtigd om opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien de opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Mended dit mee aan de Klant binnen 14 dagen.

 

 • Zodra de opdracht tot het uitvoeren van de Diensten door Mended is ontvangen en de betalingsverplichtingen door de klant zijn voldaan, treden de processen in werking.

 

 • Mended is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Reparatiewerkzaamheden worden altijd uitgevoerd door derden. 

 

 • De werkzaamheden worden verricht aan de hand van de door de Klant doorgegeven informatie. Deze informatie wordt doorgegeven via een online formulier en wordt digitaal verzonden aan Mended zodra de betalingsverplichting door de klant is voldaan. 

 

 • De juistheid van de door de klant verstrekte informatie komt geheel voor risico van de Klant. Mended is nooit aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die door de Klant wordt ingevoerd.

 

 • Mended heeft maximaal 60 dagen om de Overeenkomst uit te voeren. Deze 60 dagen gaan in op het moment dat er door de Klant aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

 

 • De Overeenkomst is afgerond zodra Mended het product weer heeft teruggebracht bij de Klant.

 

Ophalen en bezorgen

 

 • Het ophalen en bezorgen van het Product wordt gedaan door medewerkers van Mended of door een derde partij waar Mended mee samenwerkt. In deze tekst wordt gebruikt gemaakt van ‘de Koerier’ en refereert naar Mended of de derde partij waar Mended voor de logistieke afhandeling mee samenwerkt. 

 

 • Voor het transport wordt gebruikt gemaakt van verpakkingen van Mended of van de derde partij. Deze zakken zijn en blijven eigendom van Mended of van de derde partij.

 

 • De Klant kiest bij het online bestelproces een tijdslot voor het laten ophalen en bezorgen van zijn of haar Product. Dit is een blok van 2 uur waarbinnen de Koerier streeft het Product bij de Klant op te halen of te leveren.

 

 • In het geval de Koerier buiten het geplande tijdslot van 2 uur langskomt bij de Klant en de Klant - of een aangewezen derde - niet (meer) aanwezig is, heeft de Klant het recht op een kostenloos nieuw ophaal- of bezorgmoment. Mended zal daarvoor contact opnemen met de Klant. Als de Klant wél aanwezig is buiten het geplande tijdslot dan zal de Overeenkomst verder lopen zoals is overeengekomen.

 

 • Mended kan niet aansprakelijk worden gesteld als de Koerier te vroeg of te laat langskomt. Transportkosten worden niet vergoed.

 

 • In geval een Klant - of een aangewezen derde - niet aanwezig is als de Koerier bij hem of haar langskomt om het product op te halen of te bezorgen, zal Mended contact opnemen met de Klant om een nieuw ophaal- of bezorgmoment in te plannen. De Klant wordt daarvoor transportkosten (€4,99) in rekening gebracht.

  • In geval de Klant - of een aangewezen derde - niet aanwezig is bij de bezorging van het product zal de Koerier - mits mogelijk - het product in de brievenbus doen. 

 

 • Mended houdt te allen tijde het recht om het ophalen of bezorgen te cancellen. Mended zal dan eerst een aantal nieuwe ophaalmoment aanbieden aan de klant. Mocht dit niet passen voor de klant dan kan de klant zijn of haar bestelling annuleren en krijgt de klant het volledige bedrag teruggestort op haar rekening. Het terugbetalen duurt maximaal 14 dagen vanaf het moment dat Mended de annulering van de order en de terugbetaling accepteert.

 

 • Indien de Klant niet kan organiseren dat een Product binnen 90 dagen na de geplande leverdatum is teruggezonden, heeft Mended het recht om het betreffende product (of producten) te doneren aan een goed doel.

 

Annuleringen en terugbetalingen

 

 • De Klant heeft tot 12 uur vóór het ophaalmoment om de bestelling te annuleren. De Klant krijgt dan zijn of haar volledige orderbedrag teruggestort. Annuleringen dienen gemeld te worden bij Mended via info@mendedwear.com met daarin de naam van de Klant, het adres, een beschrijving het Product. 

 

 • Indien de klant binnen 12 uur vóór het ophaalmoment de bestelling annuleert, zullen de transportkosten (€4,99) blijven staan en niet worden teruggestort naar de Klant.

 

 • In het geval de Klant de bestelling annuleert nadat de Klant - of een aangewezen derde - eerder niet aanwezig was bij het geplande ophaalmoment, zullen de transportkosten (€4,99) blijven staan en niet worden teruggestort naar de Klant. 

 

 • Een order kan niet geannuleerd worden nadat het product is opgehaald.

 

 • Terugbetalingen worden door Mended binnen 14 dagen uitgevoerd nadat schriftelijk door Mended aan de Klant is bevestigd dat hij of zij recht heeft op een terugbetaling. Terugbetalingen worden gedaan op de bankrekening waar de betaling door de Klant mee is gedaan.

 

Prijzen

 

 • Alle prijzen die vermeld worden op de website of in andere van Mended afkomstige materialen (zoals promotiematerialen) zijn inclusief 21% btw, mits anders vermeld.

 

 • Transportkosten worden apart in rekening gebracht.

 

 • De klant betaalt altijd vooraf. Indien een klant niet heeft betaalt, wordt de order niet doorgezet.

 

 • Mended is te allen tijde vrij om de betaalmethoden aan te passen.
   

 • De klant dient betalingen aan Mended te voldoen volgens de door Mended online aangeboden betaalmethoden. 

 

 • De website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Mended kan niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist en volledig is. De prijzen en overige informatie zijn dan ook onder voorbehoud van fouten.

 

Aansprakelijkheid en Garantie

 

 • Mended is nooit aansprakelijk in geval van incorrecte of onvolledige informatievoorziening door de Klant. 

 

 • Mended is niet aansprakelijk voor verliezen of beschadigen van spullen die (bewust of onbewust) zijn meegezonden met het Product, bijvoorbeeld die nog in de zakken van een jeans zaten.

 

 • Mended is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Mended.

 

 • Mended is niet aansprakelijk voor misverstaan of beschadigingen aan het Product van de Klant voor deze overeenkomst, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mended. Het recht op schadevergoeding door Mended is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade.

 

 • Mended is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder - maar niet gelimiteerd tot - gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

 

 • Mocht er iets zijn met het Product van de Klant, dient de Klant dit binnen 48 uur na ontvangst van hun Product gemeld te hebben bij Mended via info@mendedwear.com. Hierin dient helder te zijn wat er aan de hand is, om welk product het gaat, wanneer dit product is opgehaald en teruggebracht. Tevens dienen er foto’s van het Product bij te zitten, waaronder van het ‘gebied’ waar het over gaat. Indien Mended de klacht gegrond acht, wordt het Product na overleg met de Klant kosteloos aangepast of hersteld.

 

 • Mended hanteert een maximale ‘onderzoekstermijn’ van 6 weken. Indien Mended de klacht gegrond acht zal er binnen 2 maanden nadat Mended aangeeft dat het de klacht gegrond acht een oplossing plaatsvinden.

 

 • De totale aansprakelijkheid van Mended jegens de Klant wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding van maximaal €250 per vergoeding per klant.

 

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, is de inhoud op de Mended-website en elk ander kanaal dat door het bedrijf wordt onderhouden, ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en grafische afbeeldingen (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, servicemerken en logo's die daarin zijn opgenomen, zijn eigendom van of worden beheerd door ons en in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten. Geen enkel deel van de inhoud die is gemaakt en eigendom is van Mended mag worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Mended en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

 

bottom of page